U bevindt zich hier - Home - Disclaimer

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN LTD3

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door vooraleer u de website, software en/of applicaties (hierna ook: “apps”) van de Limburgse Tarificatiedienst 3 VZW, met maatschappelijke zetel te Hasselt, Ilgatlaan 5, KBO 0453.617.530, hierna “LTD3” gebruikt. Door het gebruik van de website van LTD3, miv de software en applicaties die door LTD3 worden aangeboden, gaat de gebruiker van de website, software en/of applicaties van LTD3 (hierna: de “Gebruiker”) akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor alle upgrades van de website, software en applicaties die worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op de oorspronkelijke software en applicaties. 

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het gebruik van onze website, onze software en onze apps, gebeurt geheel op eigen risico van de Gebruiker. LTD3 wijst alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden voor schade af, in de brede zin, die de Gebruiker heeft geleden ten gevolge van het gebruik van de website, software en/of apps van LTD3, of ten gevolge van het gebrek aan toegang tot de website, de software of de apps van LTD3, miv schade die voortvloeit uit de opzettelijke of zware fout van werknemers, aangestelden of uitvoeringsagenten van LTD3. 

LTD3 heeft ten allen tijde het recht de dienst stop te zetten, zonder recht op schadevergoeding voor de Gebruiker.

LTD3 kan de toegang tot de website, software en/of apps te allen tijde geheel of gedeeltelijk onderbreken (vb. voor onderhoudsdoeleinden), zonder recht op schadevergoeding voor de Gebruiker.

LTD3 zal alle redelijke middelen in het werk stellen om de Gebruikers van een onderbreking of een stopzetting op voorhand op de hoogte brengen. LTD3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onderbreking of een stopzetting. 

LTD3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade of verlies in de brede zin aan soft- of hardware (m.i.v. de erop vervatte data) ontstaan door onder andere, doch zonder limitatief te zijn:

 • alle oorzaken vreemd aan LTD3 (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, blikseminslag, brand, overstromingen, natuurrampen, elektriciteitsstoringen, schade aangebracht door derden, diefstal);
 • opzet, fout of nalatigheid van de Gebruiker of diens nalatig, foutief of oneigenlijk gebruik van de software, website en/of apps;
 • misbruik van de website, apps, of soft- of hardware of gebruik ervan voor andere doeleinden dan de praktijk van de Gebruiker;
 • interventies uitgevoerd door niet door LTD3 erkende personen;
 • fouten, in de brede zin, in de website, software en/of apps die door LTD3 ter beschikking worden gesteld. 

LTD3 is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade (waaronder, doch niet beperkt tot, verlies van data, winstderving of onderbreking) die voortvloeit uit of in verband staat met de verstrekte informatie, software of diensten. 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van de software en/of applicaties die ter beschikking worden gesteld door LTD3. Indien de elektronische identiteitskaart van de Gebruiker en/of de elektronische toestellen waarop de software en/of applicaties zijn geïnstalleerd en/of op worden gebruikt worden ontvreemd of kwijt geraken of op enige andere manier aan het toezicht van de Gebruiker zijn of worden onttrokken, dient de Gebruiker dit onmiddellijk te melden aan LTD3. 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn toegangsrechten tot de website, software en/of applicaties van LTD3 en het behoud van het geheime karakter hiervan. De toegangsrechten zijn strikt persoonlijk voor de Gebruiker en niet overdraagbaar.  LTD3 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig gebruik van de toegangsrechten van de Gebruiker, noch voor de gevolgen hiervan.

 1. Inhoud van de website, software en apps

Alle informatie op onze website en opgenomen in onze software en apps is louter informatief; LTD3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Informatie uit wettelijke en reglementaire teksten zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Er kunnen geen andere rechten of plichten aan worden ontleend dan die welke voortvloeien uit de goedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten.

LTD3 is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie van andere organisaties die LTD3 gebruikt op haar website of in haar software of apps, noch voor de inhoud, het privacybeleid en de werking van andere sites waarnaar de website, software of apps van LTD3 verwijzen. 

 1. Intellectuele eigendom

De intellectuele en andere eigendomsrechten op de (inhoud van) de website, software en applicaties die door LTD3 ter beschikking worden gesteld, berusten bij de betreffende eigenaar, miv het merk op de naam ‘easyTar®’. Er wordt aan de Gebruiker enkel toestemming verleend om gebruik te maken van de ter beschikking gestelde website, software en applicaties voor het gebruik waarvoor ze zijn bestemd; er worden geenszins intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Onrechtmatig gebruik van (de inhoud van) de website, software of apps is ten strengste verboden. De wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van auteurswerken is van toepassing op de informatie die is opgenomen in de website, software en applicaties. 

 1. Privacy en persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via het gebruik van de website, software of apps van LTD3 worden verstrekt kunnen door LTD3 worden verwerkt, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De Gebruiker stemt ermee in dat de persoonsgegevens aan met LTD3 verbonden ondernemingen kunnen worden overgedragen.

De Gebruiker heeft het recht op toegang en correctie van zijn persoonsgegevens evenals het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan door LTD3 te contacteren.

LTD3 heeft bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangifte gedaan van het feit dat zij persoonsgegevens verwerkt.

Wat betreft de verwerking van de persoonlijke gegevens van patiënten van de Gebruikers van de website, software en/of applicaties van LTD3, treedt LTD3 slechts op als verwerker namens de Gebruiker. Het is de Gebruiker die de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de patiënten. 

 1. easyTar®

Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, is de Gebruiker van easyTar® zelf verantwoordelijk voor de aangerekende prestaties. Overeenkomstig art 73 bis van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, is het de Gebruiker enkel toegestaan om prestaties aan te rekenen wanneer de verstrekkingen effectief werden verleend. LTD3 staat enkel in voor de administratieve verwerking van de prestaties en kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of voor onterecht aangerekende prestaties. Bij het aanrekenen van prestaties 102771, 102395 en 102852 is bovendien voor een patiënt zonder recht op verhoogde tegemoetkoming steeds de handtekening van de patiënt vereist. De Gebruiker zal de patiënt hetzij digitaal laten tekenen met de pincode van zijn eID, hetzij op papier laten handtekenen. Ingeval van een handtekening op papier zal de Gebruiker deze bewaren om deze op vraag van de verzekeringsinstellingen ter bewijs van de goedkeuring van de patiënt te kunnen voorleggen. LTD3 kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van de handtekening op papier die geacht wordt zich te bevinden bij de Gebruiker. 

 1. Algemene voorwaarden

LTD3 houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen op ieder ogenblik dat zij dit wenselijk acht teneinde deze in overeenstemming te brengen met haar handelspolitiek of economische en/of juridische noodwendigheden die zich zouden voordoen. De meest recente versie zal steeds op een website, software en/of applicatie van LTD3 beschikbaar zijn en de nieuwe versies zullen steeds ter kennis van de Gebruiker worden gebracht, waarna de nieuwe voorwaarden dertig (30) dagen na ontvangst geacht worden te zijn aanvaard door de Gebruiker en in werking zullen treden, behoudens aangetekend schriftelijk protest aan LTD3. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met LTD3 zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zullen de rechtbanken van Hasselt en de hoven van Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.