Derdebetaler

LTD3 biedt u de mogelijkheid uw honoraria te laten innen via de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt u contant enkel nog het remgeld en een eventueel supplement (indien van toepassing) betaalt. Het getuigschrift wordt niet meer aan de patiënt meegegeven maar aan LTD3 bezorgd. Op basis van het statuut van de patiënt (RVV, chronische ziekte, ...) wordt het juiste honorarium gefactureerd aan de mutualiteit van de patiënt.

Als diëtist kan u onder specifieke voorwaarden de derdebetalersregeling aanwenden voor volgende prestaties:

- De patiënt moet in een zorgtraject zitten voor ‘nierinsufficiëntie’ of ‘diabetes type 2’. Vervolgens mogen de volgende
  prestaties aangerekend worden in derdebetaler:

771131: Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwaliteitsvereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast, met een minimumduur van 30 minuten.

794010: Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwaliteitsvereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast) voor de rechthebbende die een zorgtrajectcontract heeft gesloten (namelijk een samenwerkingscontract dat is ondertekend in het kader van de zorgtrajecten zoals bedoeld in artikel 5 §1 van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten), met een minimumduur van 30 minuten.