Lees hier de algemene voorwaarden voor de website, software en/of applicaties

Lees hier de algemene voorwaarden voor klanten

Lees hier de algemene voorwaarden voor patiënten

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE, SOFTWARE EN/OF APPLICATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen u, de Klant, en de Limburgse Tarificatiedienst 3 VZW (hierna: “LTD3”) betreffende de tariferings-en factureringsverrichtingen volgens het systeem van de derdebetalersregeling, behoudens indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken, en met uitsluiting van de algemene voorwaarden uitgaande van de Klant. Zij zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de medewerkers van LTD3 waarvoor zij aansprakelijk is of kan gesteld worden.

Artikel 2

Alle prijzen, offertes, voorstellen, brochures, prijslijsten en inlichtingen van allerlei aard binden LTD3 geenszins en zijn vrijblijvend.

LTD3 levert haar prestaties ten aanzien van diegene waarmee ze bedongen heeft. De door LTD3 geleverde prestaties zijn op maat van de Klant uitgevoerd, rekening houdende met, o.a. doch zonder hiertoe beperkt te zijn, diens geleverde informatie en aangereikte documenten.

Artikel 3

De prestaties die door LTD3 worden geleverd betreffen een loutere middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. LTD3 is enkel aansprakelijk voor de opzettelijke en zware fout, alsmede voor bedrog van haar medewerkers. LTD3 is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep heeft gedaan. Alle verzendingen gebeuren op risico van de geadresseerde.

Artikel 4

LTD3 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om betaalde voorschotten op tegoeden terug te vorderen van de Klant indien de schuldenaar van de tegoeden niet overgaat tot betaling en/of indien de Klant zich bij een andere tarificatiedienst heeft aangesloten.

Artikel 5

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van het toepasselijke tarief en de facturatiewijze van LTD3. De facturatie van LTD3 is betaalbaar 15 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur. De Klant machtigt LTD3 uitdrukkelijk om de facturatie voor de door haar geleverde tariferings -en factureringsverrichtingen in te houden op de tegoeden die LTD3 verschuldigd is aan de Klant.

Bij gebreke aan tijdige betaling is, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een intrest ten bedrage van 1% per maand verschuldigd op alle openstaande bedragen, alsmede een schadebeding ten bedrage van 10% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van 25,00 euro.

In geval van laattijdige betaling vervallen alle eventuele toegestane kortingen op door LTD3 uitgevoerde prestaties en heeft LTD3 het recht haar prestaties onmiddellijk op te schorten.

Indien de Klant de facturatie van LTD3 betwist dient een formeel en geargumenteerd protest uiterlijk 8 kalenderdagen na de datum van de factuur waarop het protest betrekking heeft schriftelijk en aangetekend aan LTD3 ter kennis te worden gebracht.

Artikel 6

De ongeldigheid of nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de andere clausules niet aan. Desgevallend zal dit ongeldig of nietig beding in overleg tussen LTD3 en de Klant worden vervangen door een beding dat de strekking en/of de geest van het ongeldige of nietige beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 7

Alle overeenkomsten met LTD3 zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN PATIËNTEN

Alle facturen zijn betaalbaar te Hasselt op rekening van onze facturatiedienst LTD3 (zie overschrijvingsformulier), binnen 30 kalenderdagen na ontvangst.

Klachten in verband met de geleverde prestaties of facturen dienen steeds binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst (datum factuur geldt als bewijs) per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de facturatiedienst LTD3.

In géén geval kan een klacht aanleiding geven tot opschorting of uitstel van betaling van de betreffende factuur.

Bij niet betaling op de vervaldag wordt uw factuur verhoogd met administratiekosten ten bedrage van 6,80 euro.

Hierna is bij niet-betaling van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd verhoogd met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 25,00 euro.

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.